STRANDFASTIGHET

Vi erbjuder här ett fint markområde på Slottskär i Hammarland Bovik, som i öster gränsar till Boviksjön. Strandområdet är något låglänt och vassbevuxet. Finns goda möjligheter till exempel genom muddring och det blir ett fint fungerande strandområde med båtplats. Stranden mot väster är mestadels vassbevuxen. Fastigheten har andelar i samfällda vatten och jordområden. Väg finns till området, den delar fastigheten (finns ytterligare några fastigheter norrom). I övrig är markområdet bevuxet med mestadels lövskogsbestånd. Gallring har påbörjats. El-linje finns till området, ingen anslutning.
Typ Tomt
Pris Anbud kan lämnas.
Prospekt PDF icon Prospekt Bovik Slåttskär ny.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen 1,48 ha
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress -

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter