Integritetspolicy - Lyyski Fastigheter

Integritetspolicy

 

INTEGRITETSPOLICY Lyyski Fastigheter uppdaterad 03.01.2023

Den nya personskyddsförordningen GDPR från och med den 25 maj 2018.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgift

Företaget; Ab Lyyski Fastigheter, FO 3170621-7, www.lyyski.ax

Adress; Köpmansgatan 11, 22 100 Mariehamn

Kontaktperson; Tomas Lyyski, tomas@lyyski.ax, tel 018 533 000, mobil 0400 484935

När du ger oss ett uppdrag, anlitar oss, besöker oss, mejlar oss, skickar e-post till oss eller på motsvarande sätt kontaktar oss, är vi skyldiga att hantera dina personuppgifter med största varsamhet. Det är dock nödvändigt för oss att hantera dina personuppgifter  för att vi ska kunna behandla data och fullfölja vårt uppdrag med dig.

Du kan när du önskar be oss avlägsna dina personuppgifter, och till den del uppgifterna inte längre behövs på grund av lagstiftning, regelverk eller myndighets beslut.

Oberoende av vilket uppdrag du anlitat oss för, hanterar vi dina personuppgifter med största varsamhet. Vi följer lagstiftningen d v s regelverket för dataskyddsförordningen. Vi bör även iaktta bestämmelser som gäller branschstandard och myndighets beslut, vilket kan innebära att någon personuppgift kvarstår hos oss under en viss tid. Vi är måna om att vidta sådana tekniska åtgärder som är förenliga med branschstandard, allt för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas, att obehöriga inte får del av dem.

 

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är alla slags uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person såsom; namn, personnummer, e-postadress, postadress eller telefonnummer.  Även foton på individer eller ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.  Krypterade uppgifter som t ex IP nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Rättsliga grunder samt ändamål för behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter samlas in enbart för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Det behöver finnas en rättslig grund för att vi ska hantera dina personuppgifter. Det krävs  att behandlingen är nödvändig och att den grundar sig på lagstadgad reglering och för att vi ska kunna fullgöra en förpliktelse som vi har eller att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig.

När du lämnar dina personuppgifter, när du exempelvis tecknar avtal med oss, du ger oss ett uppdrag, du bokar in dig på visning till något av de objekt vi förmedlar, du ber oss kontakta dig i något eller någon tjänst vi erbjuder eller motsvarande, du prenumererar på vårt nyhetsbrev, då innebär det hos oss en behandling eller hantering av dina personuppgifter. Allt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, åtaganden och skyldigheter, sköta om kundförhållandet, administrera, leverera och utveckla våra tjänster, möjliggöra elektronisk- och annan marknadskommunikation.

 

Vem hanterar uppgifterna

Det är enbart anställda hos vårt företag som hanterar dina uppgifter, och endast i den mån det finns behov för att fullgöra ett avtal eller nödvändiga, lagstadgade och avtalade förpliktelser. Personuppgiftsansvarig hos oss framgår ovan, och samtliga anställda som hanterar personuppgifter har gällande sekretessavtal med företaget. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet där personuppgifter finns lagrade.

 

Uppgifternas ursprung

Vi får del av personuppgifter när du aktivt kontaktar oss och ger ett uppdrag till oss, eller ber om en tjänst av oss. Det kan ske genom ett personligt besök, ett telefonsamtal eller via e-post eller via vår hemsida eller motsvarande elektronisk kontakt. Vidare får vi uppgifter från myndigheter och andra motsvarande tillförlitliga källor och inom ramen för gällande lagar och förordningar.

 

Hur länge lagras uppgifterna

Personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt med tanke på ändamålen för behandlingen. Du kan själv till stor del avgöra tidpunkt för när dina uppgifter skall avlägsnas ur vårt register. Vi är dock bundna till lagstiftning, branschstandarder och myndigheters regler och förordningar, vilket kan göra att vi behöver spara dina personuppgifter även under en viss tid efter att vårt avtal med dig upphört att gälla.

 

Överlämnande av uppgifter

Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående tredje part utan en särskild för ändamålet lagstadgad grund, annat avtal, fullmakt eller myndighets beslut.

Vi behandlar personuppgifter personligen och i den mån vi använder underleverantörer finns grund för det och det är nödvändigt för att kunna behandla data.

Vår IT-förvaltning är på entreprenad hos utomstående tjänsteleverantör. Personuppgifter lagras i molnet och körs i en krypterad driftsmiljö.

 

Hur skyddas uppgifterna

Vi jobbar för för att ha säkra system och trygga IT entreprenörer, allt för att förebygga och förhindra att dina uppgifter sprids till utomstående. Varje användare har personligt användarnamn lösenord till systemet där personuppgifter finns lagrade. Hanteringen av data är strikt reglerad, och behandlingen av data loggas och kontrolleras systematiskt. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nätverk.

 

Dina rättigheter

Du som privatperson har rätt att få tillgång till de personuppgifter som berör dig själv och som finns lagrade i våra register. Du har även rätt att kräva rättelse eller radering av uppgifterna och rätt att återkalla ditt samtycke. Du bör beakta att vi är bundna till lagstiftning, branschstandarder och myndigheters regler och förordningar, vilket behöver iakttas om du önskar radering av dina uppgifter. Vår integritetspolicy finns tillgänglig och uppdaterad på vår hemsida. Vid uppdatering anges även ändringsdatum.

Om du har frågor tveka inte att kontakta oss. För att undvika missförstånd ber vi att förfrågningar eller krav gällande rättelse eller radering av uppgifter inlämnas i skriftlig form till vår adress ovan (Köpmansgatan 11, 22 100 Mariehamn).

 

Lyyski Store

Vi är auktoriserade fastighetsmäklare och berättar i vissa produkter och tjänster om våra erfarenheter. Vi utgår från att var och en före en investering görs anlitar egen expertis. Innehållet i vissa produkter och tjänster i Lyyski Store ska endast användas i informationssyfte. Konsultera alltid med dina egna rådgivare för att verifiera innehållet i Lyyski Store, på vår hemsida eller i någon av våra övriga distributionskanaler före du gör en investering.